ÖĞRETİ GÜNLÜĞÜ
"7 altın kaide"

1) Geç*mi*şin*le ba*rış.
…ki ge*le*ce*ği*ni et*ki*le*me*sin!

2) Di*ğer in*san*la*rın se*nin hak*kın*da ne dü*şün*dük*le*ri se*ni il*gi*len*dir*mez!
3) Za*man çok et*ki*li bir ilaç*tır, her şe*yi iyi*leş*ti*rir.
Za*ma*n iyi ta*nı.

4) Mut*lu ol*mak için yar*dım bek*le*me. Se*ni mut*lu et*mek kim*se*nin gö*re*vi de*ğil*dir.
5) Ha*ya*tı*nı baş*ka*la*rı*nın*ki ile kar*şı*laş*tır*ma.
On*la*rı yar*gı*la*ma. On*la*rın ha*yat yol*cu*lu*ğu*nun ne ile il*gi*li ol*du*ğu*na da*ir se*nin hiç*bir fik*rin yok*tur!

6) Çok faz*la dü*şün*me*yi bı*rak.
Ce*vap*la*rı bil*mi*yor ola*bi*lir*sin.

7) Gü*lüm*se.
Dün*ya*nın bü*tün prob*lem*le*ri*nin sa*hi*bi sen de*ğil*sin.

Can Pu*lakhttps://www.facebook.com/BirEntelekt...type=3&theater