HURUF-U MUKATTA

Hece harfleri, kesik harfler anlamına gelen ve Kur’ân-ı Kerim’de 29 yerde geçen Huruf-u Mukatta Harfleri, sûre başlarında kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı bulunan harflerdir. Bu harfler okunurken de teker teker okunur, bir kelime gibi okunmaz.

HURUF-U MUKATTA HARFLERİ HANGİ SURELERDE GEÇİYOR?

Huruf-u mukattaa’nın Kur’ân-ı Kerim’deki yerleri de şöyledir:

Altı surede “elif-lâm-mîm” vardır. Bunlar; Bakara, Âl-i İmrân, Ankebut, Rum, Lukman ve Secde sureleridir.’râf Suresi’nde de “Elif-lâm-mîm-sâd” bulunmaktadır.

Beşsûrede “elif-lâm-r┠vardır. Bunlar; Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim ve Hicr sureleridir. Ra’d Suresi’ndede “elif-lâm-mîm-r┠vardır.

Altı surede “hâ-mîm” vardır. Bunlar; Mü’min, Fussilet, Zuhruf, Duhan, Casiye ve Ahkaf sureleridir. Şurâ Suresi’nde de “hâ-mîm-ayin-sîn-kaf” bulunmaktadır.

Ayrıca, Şuarâ ve Kasas surelerinde “tâ-sîn-mîm“, Neml Suresi’nde “tâ-sîn“, Meryem Suresi’nde “kâf-hâ-yâ-ayîn-sîn-kaf“, Tâhâ Suresi’nde “tâ-hâ“, Yâsin Suresi’nde “yâ-sîn“, Sâd Suresi’nde “sâd“, Kaf Suresi’nde “kaaf“, Kalem Suresi’nde de “nûn” harfi bulunmaktadır.


HURUF-U MUKATTA HARFLERİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Huruf-i Mukatta ile alâkalı şu açıklamaları yapmışlardır:

1. AllahTeâlâ, bu harflerle ins ve cin âlemine âdeta şöyle bir meydan okumaktadır:
“İşte elinizdeki Kur’ân’ın kelimeleri bu harflerden teşekkül etmiştir. Buyurun, gücünüz yetiyorsa, sizde bu harfleri yan yana dizin ve Kur’ân’ın bir benzerini meydana getirin!..”

2. Bu harfler, kendilerinden sonra gelecek olan mevzulara hazırlık açısından dikkatleri toplamak üzere yapılmış bir edebî sanattır. Zîrâ, bazen söze üstü kapalı olarak başlamak ve meseleyi sır dolu bir îmâdan sonra îzah etmek, daha fazla alaka uyandırır.

3. Bunlar, öğrenmenin harflerle başladığına işâret etmektedir. Zîrâ Arablar, o güne kadar harflerin bu şekilde münferit okunuşlarını bilmiyorlardı. Bunu onlara, ilk olarak Kur’ân-ı Kerîm öğretmiştir.

Hulasa Huruf-i Mukatta, esrârı Cenâb-ı Hakk’a âit olan ve bütün beşeriyeti âciz bırakan Kur’ân’ın bir i’câzıdır.