SURİYE (ŞAM) İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER;

Derlediğimiz hadislerden Şam’ın (Suriye) İslam Dünyası açısından son derece önemli olduğu ve kıyamet ile ilgili olayların önemli bir bölümünün burada meydana geleceği görülmektedir.

Ramuz el-Ehadis'te Geçen Suriye (Şam) İle İlgili Hadisler:

313/6- Ne mutlu Şam'a. Zira Allah-u Zülcelâl Hazretlerinin melekleri Şam üzerine Kanatlarını germiş bulunur. Ravi: Hz Zeyd İbn-i Sabit (R.A.)66/7- Melhameler vuku bulduğunda Allah-u Teâlâ Şam cihetinden "Mevâlî" kabilesinden bir gurubu gönderir ki onlar Arab'ın en iyi ata binenleri ve silâhlı olanlarıdır. Allah, onlar sebebiyle bu dini kuvvetlendirir. Ravi: Hz. Ebu Hüreyre (R.A.)351/8- İnsanlar için üç temerküz noktası vardır: Antakya Amik'inde olan Melhame-i Kübra’da toplanma merkezi Şam olur. Deccal vakasında merkezleri Kudüs, Ye'cüc hadisesinde Tûr-u Sina. Ravi: Hz. Hüseyin (R.A.)298/4- Size dünya feth olunacak. Eğer bir menzilde muhayyer kılınırsanız Şam denilen şehre bakın. Zira orası Melhamelerde müslümanların toplandığı yerdir. Onun karargâhı da "Guta" denilen yer olacaktır. Ravi: Sahabelerin bazılarından322/10- Melhame-i Kübra gününde müslümanların merkezi Şam şehrinde "Guta" denilen yerdedir. O gün müslümanların menzillerinin en hayırlısı orasıdır. Ravi: Hz. Ebud Derda (R.A.)65/6- Şam ehli helak olduğunda, ümmetimde hayır kalmaz. Bununla beraber Deccal ile savaş oluncaya kadar ümmetimden bir taifenin "hak üzere" galip olması devam edecektir. Ravi: Hz. Muaviye İbn-i Kurre (R.A.)489/8- Allah (cc) bu ümmeti yarım günden öteye geri bırakmaz, Şam bir adamın ve Ehl-i Beytinin sofrasını görmedikçe. Şam o adamın sofrasını gördüğünde Konstantiniyye feth olunur. Ravi: Hz. Ebu Salebe (R.A.)297/7- Yakında Hadramut'tan veya Hadramut denizinden bir ateş çıkacak ve kıyametten evvel insanları toplayacak.*

Dediler ki: "Ya Resûlullah, bize ne emredersin?"

Buyurdu ki: "Siz Şam'a gitmeye bakın. Ravi: Hz. İbn-i Ömer (R.A.)187/8- Ebdallar Şam ehlindendir. Onların sayesinde yardım görülür. Ve onlar sayesinde rızıklanılır. Ravi: Hz. Avf İbn-i Malik (R.A.)154/7- Şam ehli Allah'ın yeryüzündeki kamçısıdır. Kullarından dilediğinden onlar vasıtası ile intikam alır. Onların münafıklarının, mü'minler üzerine galib gelmelerinin imkânları yoktur. Onlar ancak hem, gayz, gam ve hüzün içinde ölürler. Ravi: Hz. Hüseyin İbn-i Fatik (R.A.)

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dua etmiştir:

“Ey Allah’ım! Şam’ımızda bize bereket ihsan et! Ey Allah’ım! Yemen’imizde bize bereket ihsan et!”

Buhari 6954, Tirmizi 4210

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Yakında işler sizin muhtelif ordulara ayrılmanız şeklinde olacaktır! Bir ordu Şam’da, bir ordu Yemen’de ve bir ordu da Irak’ta olacaktır.”

Bunun üzerine ibni Havale (Radiyallahu Anh):

***8722;Ya Rasulallah! O zamana yetişirsem benim için onlardan birini seç ki orayı tercih edeyim, deyince Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

***8722;“Sen Şam’ı seç! Orası Allah’ın arzının en hayırlısıdır. Allah kullarından en hayırlı olanları orası için seçer. Şayet Şam’a gitmeyi istemezseniz Yemen’i seçin ve havuzunuzdan için. Şüphesiz ki Allah Şam’a ve ahalisine benim için vekil olmuştur.”

Ebu Davud 2483

Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe, diğer bir taraftan alevlenir. Gökten çağırıcı bir melek "Mehdi emirinizdir. Mehdi Halifenizdir" demedikçe de fitneler bitmez. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s. 63)


Hz. Huzeyfe'nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"...(Mehdi) Şam'a gidecek ve dalları, Taberiye Gölüne doğru uzayan bir ağacın altında Süfyani'yi keserek öldürecektir." 94

* Ebu Cafer'den şöyle rivayet olunmuştur:

Süfyani beş yeri ele geçirdiği zaman dokuz ay oraları yönetecek, sonra Mehdi zuhur edcektir. Hişam'a göre bu beş yer şunlardır: Dımışk, Filistin, Ürdün, Humus, Halep." 95

“Şam halkını önceden başlarına gelmemiş korku ve açlık saracak. Açlık İmam Mehdi’nin kıyamından önce, korku ise İmam Mehdi’nin kıyamından sonradır.”

“İmam Mehdi’nin kıyamından önce Şam’da halkı öyle bir fitne saracak ki ondan kurtulmak isteseler de kurtulamayacaklar.”

“Şam (Emevi) camisinin sağ duvarı yıkılacak. Sapkın, bidatçı ve kandırılmış isyancılar Türk nahiyesinden saldıracaklar ve peşi sıra batı (Amerika ve Avrupa) topraklarında anarşi ve kargaşalar başlayacak…”

“Batının her yerinde ihtilaflar çıkacak. Viran olacak ilk toprak, Şam topraklarıdır.”
"Şam’daki bir depremde yüz bin kişi ölecek Allah bu depremi müminlere rahmet, kafirlere ise azap olarak gönderecektir."


Cabir bin Yezidi Cufi şöyle der: İmam Ebu Cafer Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: “Ey Cabir! Yerinde otur ve sana anlatacağım şu alametlere ulaşıncaya ve onları görünceye kadar elini ve ayağını oynatma:

Birinci alamet, Abbasoğulları’nın kendi aralarındaki ihtilaflarıdır. Sen bunu göremeyeceksin ama benden sonra gelecek olanlara bunu benden rivayet et. Gökten bir münadi nida edecek ve sizlere Şam taraflarından fetih müjdeleyen ses gelecek, Şam köylerinden biri olan Cabiye[3] köyü yerin altına girecek. Sonra Şam mescidinin sağ duvarı yıkılacak. Sapkın, bidatçı ve kandırılmış isyancılar Türk nahiyesinden saldıracaklar ve peşi sıra batı (Amerika ve Avrupa) topraklarında anarşi ve kargaşalar başlayacak. Türk kavmi dönerek adaya[4] inecek. Ve batıdaki isyancılar da Ramle’ye inecekler.*

Ey Cabir! O yıl dünyanın batısının her yerinde ihtilaflar çıkacak. Viran olacak ilk toprak, Şam topraklarıdır. Sonunda tüm ihtilaflar üç bayrağın altında toplanacak: Esheb’in bayrağı, Ebka’ın bayrağı ve Süfyani’nin bayrağı. Süfyani ile Ebka’ birbirleriyle savaşacaklar ve Süfyani, Ebka’ ile ona uyanları öldürecek. Sonra da Esheb’i öldürecek. Daha sonra onun tek arzusu Irak’a doğru hareket etmektir. Sonra ordusu Kırkısya[5]’dan geçecek ve orada savaşarak yüz bin zorbayı öldürecek. Sonra Süfyani Kufe şehrine sayıları yetmişbin olan bir orduyu gönderecek. Onlar Küfe’lileri öldürüp asacaklar veya esir olacaklar. Onlar o durumda iken Horasan taraflarından bayraklar gelecek, onlar süratle hareket edecekler. Onlardan birkaçı, Kaim aleyhisselam’ın ashabıdırlar.

Sonra Küfe ehlinin işçilerinden biri isyan edecek ama Süfyani ordusunun komutanı onu öldürecek. Süfyani Medine’ye bir ordu gönderecek ve Mehdi oradan Mekke’ye geçecek. Ve Mehdi’nin Mekke’ye doğru gittiği haberi Süfyani ordusunun komutanına ulaşacak. O da onun izini bulmaları için bir ordu gönderecek. Sonunda o tıpkı Musa bin İmran’ın sünneti gibi çekinerek ve dikkatle Mekke’ye girecek.

Sonra buyurdu ki: Süfyani ordusunun komutanı Beyda’ya inecek ve tam o sırada gökten şöyle nida gelecek: “Ey Beyda! Bu kavimi mahvet.” Çöl de onları toprağın içine çekecek ve onlardan sadece üç kişi kurtulacak, Allah onların yüzlerini arkalarına çevirecek, o üçü Kelb kabilesindendir.

Hadislerde müjdelenen Şam diyarı

Suriye meselesi dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Topyekün Batı ve hatta pek çok Müslüman Arap ülkesi, Suriye’ye zorla demokrasi getirmeye çalışıyor.

Hıristiyan Batıyı anlayabiliriz de, Müslüman Arap aleminin neden bu kadar hevesle dindaşı bir ülkeye müdahaleye hazırlandığına akıl erdiremiyoruz.

Oysa Suriye ve başkenti Şam, Resulullah’ın (sav) oğlum dediği İmam Hüseyin’i (as) ağırlıyor. Yani Şam, Ehl-i Beyt’i misafir etmektedir.

İmam Hüseyin (as) ile beraber Kerbela’da bulunan ve İmam Zeynelabidin (as) ile Kerbela vahşetini ümmete haykıran Hz. Zeyneb de Şam’da.

Hz. Zeyneb, İmam Ali (as) ve Hz. Fatıma’nın (as) kızıdır.

Resulullah’ın (sav) hanımları Ümmü Seleme’nin ve Hz. Habibe’nin makamı da Şam merkezinde. Resulullah’ın (sav) müezzini Hz. Bilal de Şam şehrindedir.

Ve Şam şehri bir de Peygamberi barındırıyor. Zekeriyya Peygamberin oğlu Yahya Peygamber de ziyaret edilebiliyor.

Suriye ve Şam, topraklarında daha pek çok sahabeyi ve kamil insanı ağırlamaktadır.

Neredeyse bir yıldır mücadele edilmesine rağmen, ülkenin işgal edilememesinde bu maneviyat büyüklerinin ve Ehl-i Beyt’in desteğine de inanmak gerekir.

Zira, Hz. Peygamber (sav) hadislerinde Şam diye ifade edilen bölgenin kutsallığına ve korunduğuna işaret ederek bu coğrafyada yaşanacak bir savaşı bildirmiştir:

Zeyd ibn-u Sabit (r.a) anlatıyor:

“Biz bir gün Resulullah’ın (sav) yanında idik. Parçalar üzerinde Kur’an tanzim ediyorduk. Aleyhisselatu vessellem: “Şam’a ne mutlu” buyurdular. Ben “Bu mutluluk nereden geliyor ey Allah’ın Resulü” diye sordum.

“Çünkü” buyurdular, “Rahman’ın melekleri Şam’ın üzerine kanatlarını geriyorlar.”( Tirmizi, Sünen, Menakıb 3949)

İbn Havale (r.a) anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdu ki: Sizler savaşçı olacaksınız. Bu iş, sizin bir kısım toplu gruplara ayrılmanıza müncer olacak. Şam’da bir grup, Yemen’de bir grup Irak’ta bir grup!”

Ben: “Ey Allah’ın Resulü!”, dedim. “O güne erdiğim takdirde (bunlardan en hayırlısı hangisi ise şimdiden) bana seçiverin!” dedim.

“Öyleyse dedi, sana Şam’ı tavsiye ederim! Çünkü orası, Allah’ın arzında mümtaz kıldığı yerdir. Allah kulları arasında seçkin olanları oraya tahsis eder. Ancak oraya gitmekten imtina ederseniz, size Yemen’i tavsiye ederim. Oradaki havuzlardan için, derim. Zira Allah, Şam ve ahalisini (fitnelerden koruma hususunda) bana garanti verdi.” (Ebu Davud, Sünen, Cihad, 3483)

Ebu Derda (ra) anlatıyor:

“Guta’daki savaş sırasında Müslümanların sığınağı Şam şehirlerinin hayırlısı olan Dimeşk denen şehrin yakınındadır.”(Ebu Davud, Melahim 6, 4298)

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mesih Deccal, doğu tarafından gelir. Kastı Medine’dir. Derken (Medine’yi bekleyen) melekler, onun yüzünü Şam tarafına çevirirler ve orada helak olur.”( Müslim, Sahih, Hacc 485, 486, 1379, 1380)

Şam diyarı hadislerde sadece bugünkü Şam şehri olarak değil, etrafı ile daha geniş bir bölge olarak müjdelenmiştir.

Bu bölge hadislerle sabittir ki, korunmaktadır.

Demokrasi adı altında, bölgenin barışını bozanlara yardım edenler, bugüne kadar pek çok Müslümanın ölümüne sebep olanlara arka çıkanlar bu hadisleri tekrar tekrar okumalı ve ona göre hareket etmelidirler. Aksi halde büyük Deccal fitnesine uyanlar ahirette yaptıklarının hesabını asla veremezler.