99 Hazine

ay düşüm

Münzevi..
Sp Kullanıcı
Katılım
31 Ağu 2017
Mesajlar
1,465
Tepkime puanı
62
"En güzel isimler Allah'ındır. O halde, O'na bu güzel isimlerle dua edin... (A'râf, 7/180; bk. Tâ-hâ, 20/8; Haşr, 59/24)

"Allah'ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer." (Buhârî, Deavat, 68. VII, 169)


1. ALLAH c.c. Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.
2. Er-Rahmân Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen.
3. Er-Rahim Merhamet eden, bağışlayan.
4. El-Melik Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
5. El-Kuddûs Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
6. Es-Selâm Kullarını selâmete çıkaran.
7. El-Mü’min Gönüllerde iman ışığı uyandıran.
8. El-Müheymin Gözeten ve koruyan.
9. El-Aziz Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan.
10. El-Cebbâr İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
11. El-Mütekebbir Her şeyde büyüklüğünü gösteren.
12. El-Hâlık Her şeyi yoktan var eden.
13. El-Bârî Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.
14. El-Musavvir Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.
15. El-Gaffâr Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.
16. El-Kahhâr Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.
17. El-Vehhâb Çok fazla ihsan eden.
18. Er-Rezzâk Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19. El-Fettâh Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
20. El-Alîm Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
21. El-Kâbıd Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
22. El-Bâsıt Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
23. El-Hâfıd Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.
24. Er-Râfî Yukarı kaldıran, yükselten.
25. El-Muiz İzzet verip ağırlayan.
26. El-Muzil Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
27. Es-Semî Her şeyi işiten.
28. El-Basîr Her şeyi gören.
29. El-Hakem Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten.
30. El-Adl Son derece adaletli olan.
31. El-Latîf İşlerin bütün inceliklerini bilen.
32. El-Habîr Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
33. El-Halîm Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
34. El-Azîm Pek azametli ve büyük olan.
35. El-Gafûr Çok bağışlayan, magfireti çok olan.
36. Eş-Şekûr Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.
37. El-Aliyy Çok yüce. Pek yüksek olan.
38. El-Kebîr Büyüklüğünde hudut olmayan.
39. El-Hafîz Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.
40. El-Mukît Yaratılmış her şeyin azığını veren.
41. El-Hasîb Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.
42. El-Celîl Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
43. El-Kerîm Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.
44. Er-Rakîb Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.
45. El-Mücîb Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.
46. El-Vâsî Lütfu bol olan.
47. El-Hakîm Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.
48. El-Vedûd İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.
49. El-Mecîd Şanı çok büyük ve çok yüksek olan.
50. El-Bâis Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.
51. Eş-Şehîd Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
52. El-Hakk Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
53. El-Vekîl İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.
54. El-Kaviyy Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.
55. El-Metîn Çok sağlam olan.
56. El-Veliyy İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.
57. El-Hamîd Her türlü hamd ve övgüye layık olan.
58. El-Muhsî İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.
59. El-Mübdi Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.
60. El-Muid Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
61. El-Muhyî İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
62. El-Mümît Ölümü yaratan, öldüren.
63. El-Hayy Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
64. El-Kayyûm Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.
65. El-Vâcid İstediğini, istediği vakit bulan.
66. El-Mâcid Kadri büyük, keremi bol olan.
67. El-Vâhid Tek olan.
68. Es-Samed Sığınacak tek dayanak olan.
69. El-Kâdir Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.
70. El-Muktedir Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
71. El-Mukaddim İstediğini ileri geçirip, öne alan.
72. El-Muahhir İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
73. El-Evvel Başlangıcı olmayan, ilk olan.
74. El-Âhir Bitişi olmayan, son olan.
75. Ez-Zâhir Açıkca bilinen, âşikâr olan.
76. El-Bâtın Gizli olan.
77. El-Vâlî Her şeyi tek başına idare eden.
78. El-Müteâlî Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.
79. El-Berr Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
80. Et-Tevvâb Tövbeleri kabul eden.
81. El-Müntakim Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.
82. El-Afüvv Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.
83. Er-Raûf Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.
84. Mâlikü’l-Mülk Mülkün ebedi sahibi olan.
85. Zü’l- Celal-i ve’l-İkram Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.
86. El-Muksıt Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.
87. El-Câmî İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
88. El-Ganîyy Çok zengin olan.
89. El-Muğnî İstediğini zengin eden.
90. El-Mânî Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
91. Ed-Dâr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
92. En-Nâfi Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.
93. En-Nûr Alemleri nurlandıran.
94. El-Hâdî Hidayete ve doğru yola erdiren.
95. El-Bedî Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.
96. El-Bâki Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
97. El-Vâris Servetlerin gerçek sahibi olan.
98. Er-Reşid Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.
99. Es-Sabûr Çok sabırlı olan.
 
Üst