• #EvdeKal TÜRKİYE


El-Vahidi

ALI

Well-known member
Sp Kullanıcı
Katılım
14 Eyl 2017
Mesajlar
3,214
Tepkime puanı
62
VAHiDi

Tefsîr âlimlerinden. İsmi, Ali bin Ahmed bin Muhammed bin Ali el-Vahidi, künyesi Ebü’l-Hasen’dir. Aslı, Tahran’a 125 km. mesafede bulunan Sâve şehrindendir. Arabî ilimleri Ebü’l-Hasen el-Kuhündürî’den tahsil etti. Lügat ilmini, Ebü’l-Fadl Ahmed el-Arûzî’den öğrendi.

Tefsîr âlimlerinden Ebû İshâk es-Sa’lebi ve zamanında bulunan birçok âlimin derslerine katıldı. Tefsîr ilminde -asrının bir tanesi oldu. İlminin üstünlüğünü herkes kabûl ederdi. Hakkkında, “Bütün ilimler ve faziletler İmâm-ı Vâhidî’de toplanmıştır” dediler, İmâm-ı Vahidî hazretleri, hertürlü hürmete lâyık bir zât idi. Vezir Nizâm-ül-mülk’ün hürmet ve iltifâtlarına mazhar olmuştur. Tefsîr-i Basit, Tefsîr-i Vesit ve Tefsîri Veciz isimli eserleri meşhûrdur. Nişâbûr’da uzun süreli bir hastalığa yakalanarak, 468 (m. 1075)’de vefât etmiştir.

İmâm-ı Vahidî hazretleri, “Tefsîr-i Vesit” ismindeki kitabını hazırlamak için pek fazla tetkîkatta bulunup, çok faydalı şeyler yazdı. Bu eserinde sûreleri tefsîr etmezden önce, sûrelerin faziletleri hakkındaki hadîs-i şerîfleri yazmaktadır.(ehlisunnetbuyukleri.com)

İmam Vahidî'nin Hayatı

İsmi Ve Künyesi:
İmam, Allâme, Ebu'l-Hasan Ali b. Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Vahidî.

Nesebi:
Nisbesinin Vahid b. Meysere'ye delalet ettiği bildirilmiştir.

Doğumu:
Nisabur'da doğmuştur. Fakat hayatını konu alan kaynak eserler, doğum tari*hini belirtmemişlerdir.Vefatı:

Nisabur'da hicrî 468'de vefat etmiştir.

Hocalari:
Tefsir dersini; Ahmed b. Muhammed b. İbrahim ed-Darir'den, Lügat dersini; Ebu'1-Fadl Ahmer b. Muhammed b. Yusuf'tan almıştır.

Talebeleri:
Ahmed b. Ömer el-Ergiyanî, Abdulcebbar b. Muhammed el-Havarî ve daha başkaları.

Mezhebi:
Vahidî itikatta Eş'arî, fıkıhta ise Şafiî mezhebine mensuptu.

Eserleri:
1- El-Vecîz (Tefsir)2- el-Vasit (Tefsir)3- el-Basit (Tefsir)4- Kitabu'd-Daavat 5- el-Mahsul6- Kitab-u Tefsiri'n-Nebî 7- Kitabu'l-Megazî8- Şerh-u Divani'l-Mütenebbi (1858'de Berlin'de basılmıştır)9- Kitabu'l-İ'rab10- Nefyu't-Tahrif an Kur'ani'ş-Şerif11- et-Tahbir fi Şerhi'l-Esmai'l-Hüsna12- Esmau'n-Nebi, 13- el-Vasit fi'l-Emsal(Dr. Arif Muhammed Abdurrahman'in tahkiki ile 1975 yılında Kuveyt'te basılmıştır.) (https://darulkitap.kuranikerimde.com/muhtelif/biyografi/imamvahidi/001.htm)
 
Üst