Kur'ân Nedir, Tarifi Nasıldır?

Zümrüt

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
30 Ocak 2017
853
1,816


Kur'ân,
şu büyük kâinat kitabının ezelî bir tercümesi,
tekvinî âyetleri okuyan çeşitli dillerin ebedî bir ter-cümanı,
şu görünen ve görünmeyen âlem kitabının bir mü-fessiri,
yerde ve gökte gizli olan İlâhî isimlerin manevî hazi-nelerinin keşfedicisi,
hâdiselerin satırları altında gizli hakikatlerin anahta-rı,
şu görünen âlemin perdesi arkasında bulunan gayb âlemi tarafından gelen Rahman’ın ebedî iltifatının ve Sübhân’ın ezelî hitaplarının bir hazinesi,
şu İslâmın mânevi âleminin güneşi, temeli, planı,
âhiret âlemlerinin mukaddes haritası,

Allah’ın zâtını, sıfatlarını, isimlerini, fiil ve işlerini a-çıklayan sözü, apaçık yorumu, kesin delili, parlak tercü-manı,
şu insanlık âleminin eğiticisi,
en büyük insanlık olan İslâmiyetin suyu ve ışığı,
insanlığın hakikî hikmeti,
insanlığı saâdete götüren hakikî mürşid ve kılavuz,
insana hem bir şeriat kitabı,
hem bir dua kitabı,
hem bir hikmet kitabı,
hem bir ibadet kitabı,
hem bir emir ve davet kitabı,
hem bir zikir kitabı,
hem bir fikir kitabı,
hem bütün insanların, bütün manevî ihtiyaçlarının kaynağı olacak çok kitapları içinde bulunduran tek, geniş ve mukaddes bir kitap,
hem bütün evliyanın, sıddıkların, âriflerin, muhakkiklerin çeşitli meşreplerine, ayrı ayrı mesleklerine, her bir meşrebin zevkine lâyık ve o meşrebi aydınlatacak ve her bir mesleğin maksatlarına uygun ve onu tasvir edecek birer risaleyi meydana çıkaran mukaddes bir kütüphane hükmünde semavî bir kitaptır.
***Kur'ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin âzam mertebesinden geldiği için,
***bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelâmıdır;
***hem bütün varlıkların İlâhı unvânıyla Allah'ın fer-manıdır;
***hem bütün göklerin ve yerin Yaratıcısı nâmına bir hi-taptır;
*** hem mutlak rububiyet yönünde bir konuşmadır;
***hem Sübhân’ın umumî saltanatı hesabına ezelî bir hutbedir;
***hem kapsamlı, geniş rahmeti açısından Rahman’ın il-tifat dolu bir defteridir;
***hem Yüce Allah’ın ihtişamının büyüklüğü dolayısıy-la, bazen başlarında şifre bulunan bir muhabere kitabıdır;
***hem İsm-i Âzamın muhitinden inerek Arş-ı Âzamın her tarafına bakan ve teftiş eden, hikmetler saçan mukad-des bir kitaptır.Mehmet Paksu
 

Beste

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
10 Şub 2017
1,746
523
Allah râzi olsun [MENTION=13]Zümrüt[/MENTION]