Madde Madde Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,209
298
Madde Madde Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bağımsız ve Tarafsız Yargı
Yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce
kullanılacağına dair hüküm, "Bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek
Adil yargının bir gereği olan "bağımsızlık ve tarafsızlık" ilkeleri Türkiye demokrasisini daha da güçlendirecek

2-Milletin temsiliyet gücü artıyor
Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak

3-Genççlerin iradesi mecliste
Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e inecek
Ülkenin geleceği olan gençler ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaş maddesiyle ilgili milletvekili seçileceklerin askerlikten muaf olabileceğini işaret etti

4-Seçimler aynı gün yapılacak
Anayasanın "TBMM'nin Seçim Dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi" olarak değişecek
Yasama ve yürütme seçimleri 5 yılda bir, aynı gün yapılacak
Böylece ülke sık sık yapılan seçimlerin yol açtığı maddi külfetten kurtulacak
Ülke yönetiminde boşluk oluşmayacak

5-Yasama yetkisi tamamen TBMM'ye ait olacak
TBMM aşağıdaki görevleri icra edecek:
Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek
Para basılmasına karar vermek
Savaş ilanı kararı almak
Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
Üye tamsayısının 5'te üç çoğunluğunun (360) kararı ile genel ve özel af ilan etmek
Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek

6-TBMM, bilgi edinme ve denetleme yetkisini sürdürecek
TBMM'nin;
Meclis Araştırması
Genel Görüşme yetkileri korunacak
Ayrıca Meclisin Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlara yönelik;
Meclis Soruşturması
Yazılı Soru yetkisi olacak
Meclis denetleme yetkisini kullanmaya devam edecek

7-Güçlü halk, Güçlü temsiliyet dönemi başlayacak
Cumhurbaşkanı;
40 yaşını doldurmuş
Yükseköğrenim yapmış
Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip
Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilecek
Görev süresi 5 yıl olacak
Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilecek
Cumhurbaşkanlığına;
Son genel seçimde %5 oy almış siyasi partiler
100 bin seçmen aday gösterebilecek

8-Yürütmede "istikrar" olacak
Yürütmede çift başlılık kalkacak. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacak.
Buna göre Cumhurbaşkanı;
Devletin başıdır
Cumhurbaşkanı Yardımcıları ile Bakanları atar ve görevlerine son verir
Üst düzey kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir
Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır
Kanunların uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelikler çıkarabilir
Yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabilir
Ancak;
Temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar ve ödevler hakkında,
Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konular üzerinde,
Kanunda açıkça düzenlenen konulara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi düzenlenemez
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır
Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümsüz hale gelir

9-Cumhurbaşkanına yargı yolu tamamen açık olacak
Cumhurbaşkanına görevi sırasında ve sonrasında yargı yolu açık olacak
Cumhurbaşkanı hakkında;
Bir suç işlediği iddiasıyla Meclis üye tamsayısının salt çoğunluğunun (301) vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek
TBMM üye tamsayısının 5'te üçünün (360) gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verilebilecek
Üye tamsayısının 3'te ikisinin (400) gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alınabilecek
Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak
Yüce Divan tarafından seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erecek
Görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu yöntem izlenecek

10-Güçlü ve İstikrarlı Yönetim
Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı;
Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak
Yenisi seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanlığına vekalet edecek
Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Bakan olarak atanırlarsa Meclis üyelikleri sona erecek
Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar;
Cumhurbaşkanı tarafından atanacak
Cumhurbaşkanı için geçerli usule göre yargılanabilecekler

11- Güçlü Yürütme, Güçlü Meclis
Cumhurbaşkanı ve TBMM, seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek
Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verirse kendi görevi de sona erecek
TBMM, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu (360) ile seçimlerin yenilenmesi kararı alabilecek
Her iki durumda da TBMM ile Cumhurbaşkanı seçimleri birlikte yapılacak

12- OHAL'i "TBMM" onaylayacak
Cumhurbaşkanı;
Savaş
Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi
Seferberlik
Ayaklanma
Vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma
Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması
Anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması
Şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması
Tabiî afet
Tehlikeli salgın hastalık
Ağır ekonomik bunalım hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü Hal ilan edebilecek
Bu karar Meclis'in onayına sunulacak
Meclis OHAL süresini kısaltma, uzatma veya kaldırma yetkisine sahip olacak
13 -Yargı tamamen sivilleşecek
Vesayet oağının bir aracı olan "askeri mahkemeler" kaldırılacak ***11088;***65039; Yargı tamamen sivilleşecek

14 Yargıda bürokratik vesayet değil "millet iradesi" etkili olacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini doğrudan milletin seçtiği Cumhurbaşkanı ve TBMM atayacak
HSK 13 üyeden oluşup 2 daire halinde çalışacak Kurul Başkanı olan Adalet Bakanı ile Müsteşarı doğal üye olarak görev yapacak
7 üyeyi milletin seçtiği TBMM, 4'ünü yine milletin seçtiği Cumhurbaşkanı atayacak
Üyeler 4 yıl görev alacak, süresi bitenler bir kez daha atanabilecek

15 Bütçeyi TBMM onaylayacak
Bütçeyi Cumhurbaşkanı belirleyip Meclisin onayına sunacak
Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün önceTBMM'ye sunacak
Bütçe, Meclisin onayı ile yürürlüğe girebilecek

16 Yürütmede "çift başlılık" sona erecek
Başbakanlık kurumu kaldırılacak
Yürütme yetkisi millet adına Cumhurbaşkanına ait olacak
Sıkıyönetim uygulaması Anayasadan çıkartılacak

17 Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri aynı gün yapılacak
Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri 3 Kasım 2019'da birlikte yapılacak
Seçimin yapılacağı güne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının görevi devam edecek

18 Partili Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisi ile ilişiği kesilmeyecek