Neden Dinin Tek Kaynağı Kur'an dır?

Karaton

GÜCÜ DOĞURAN DÜŞÜNCEDİR
Kurucu
27 Ocak 2017
2,635
7,385
Kocaeli
www.sevgiplatformu.info
Dini konularda yapılan tartışmaları takip ettiğimizde çoğu zaman dikkate alınmayan önemli bir hususun göz ardı edildiğini görmekteyiz. Bu husus yöntem sorunudur. Neden din adına farklı doğruların iddia edildiği şeklindeki bir soruya verilecek en temel cevap; din adına hüküm çıkartırken farklı yöntem ve yolların izlendiği olacaktır. İşte tam da bu noktada çok önemli bir soru çıkıyor karşımıza: Dinin kaynağı nedir? Bu soruya verilecek cevap, hem yüzlerce temel sorunun cevabı olacak hem de dini anlamadaki yöntemimizi belirleyecektir.

Kur’an ayetleri incelendiğinde dinin tek geçerli kaynağının Kur’an olduğunun her fırsatta vurgulandığını görmekteyiz. Din adına tek hüküm sahibinin yalnız Allah olduğu, Allah’ın dininin Kur’an’ın indirilmesinin tamamlanmasıyla tamamlandığı, Allah’ın sözünden başka söz arayanların kınandığı, Peygamberimizin görevinin Allah’ın ayetlerini tebliğ etmek olduğu, Kur’an’ın detaylandırılmış ve apaçık bir kitap olduğu, hesap günü herkesin kitaptan sorumlu tutulacağı gibi ifadeler birçok ayette yer alır.

Geleneksel anlayış ise Kur’an’ın ortaya koymuş olduğu din anlayışının çok dışında, din adına Kur’an’ı yetersiz kabul eden ve dinin tam anlamıyla anlaşılıp açıklanması için Kur’an’ın yanında Peygamberimiz’e ait olduğu iddia edilen ve sayısı milyonları bulan hadis rivayetlerinden ayıklanarak sahih olarak kabul edilen hadisler, bu hadisleri kendi kabul ve anlayışları ile seçen mezhep imamları ve onların ortaya koymuş oldukları din anlayışı ve yorumlarının Allah’ın vahyinin üzerine çıkarırcasına dinin kendisi haline getirilmesidir. (Bakınız: Hadisler dinin kaynağı olabilir mi?)

Şimdi Kur’an ayetlerinden hareketle neden dinin yegâne kaynağının Kur’an olması gerektiğini görelim.

Din Adına Kur’an’ın Yeterliliği:

Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. (16-Nahl-89)

Kendilerine okunmakta olan Kitab’ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? (29-Ankebut-51)

Hüküm Yalnız Allah’ındır:

Hüküm yalnız Allah’ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ama insanların çoğu bilmiyorlar. (12-Yusuf-40)

Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Rabbin’in kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur. (18-Kehf-26,27)

Kur’an’ın İndirilişinin Tamamlanmasıyla Din de Tamamlanmıştır:

Rabbinin sözü hem doğruluk, hem adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. (6-Enam-115)

Kur’an’ın İndiriliş Sebebi:

Bu bir kitaptır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, O övgüye layık, Aziz Olan’ın yoluna çıkarman için sana indirdik. (14-İbrahim-1)

Kur’an Din Adına Gerekli Olan Her Detayı İçerir:

Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım? (6-Enam-114)

Ey iman sahipleri, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kuran indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetti. Allah Bağışlayandır, Merhametlidir. (5-Maide-101)

Bir Konu Kur’an’da Yer Almıyorsa Bu, Allah Unuttuğu İçin Değildir:

Rabbin asla unutkan değildir. (19-Meryem-64)

Kur’an Dini Konularda Eksiksiz Bir Kitaptır:

Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. (6-Enam-38)

O yalnızca bir öğüt ve apaçık bir Kuran’dır. (36-Yasin-69)

Kur’an Din Adına Hüküm Koymaya Kalkanlardan Delil İster:

Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç mi öğüt almıyorsunuz? Yoksa sizin apaçık olan bir deliliniz mi var? Şayet doğru söylüyorsanız kitabınızı getirin. (37-Saffat-154-157)

Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa okuyup, ders almakta olduğunuz bir kitabınız mı var? İçinde keyfinize uyanın sizin olduğu. 68-Kalem-36,37)

Kur’an Her Peygambere Allah’ın İndirdiği İle Hükmetmelerini Söylemiştir:

Sen de aralarında, Allah’ın indirdiğiyle hükmet. (5-Maide-49)

Din Adına Sadece Kur’an’a Uyan Biri Peygambere’de Uymuş Olur. Peygamberimiz Sadece Kur’an’a Uymuştur:

De ki “Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum.” (21-Enbiya-45)

Böylece biz seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete, sana vahyettiklerimizi okuman için gönderdik. (13-Rad-30)

Bu Kuran, bana, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. (6-Enam-19)

Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki: “Bundan başka bir Kuran getir veya bunu değiştir.” De ki: “Benim onu kendiliğimden değiştirmem asla mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkarım.” (10-Yunus-15)

Kur’an Detaylandırılmış ve Ayetleri Allah Tarafından Açıklanmıştır:

Andolsun ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden örnekler ve korunup, sakınanlar için de bir öğüt indirdik. (24-Nur-34)

Bunları Kuran’da türlü türlü şekillerde açıkladık ki öğüt alıp hatırlasınlar. Fakat bu sadece kaçışlarını artırıyor. (17-İsra-41)

Andolsun bu Kuran’da her örnekten insanlar için türlü türlü açıklamalarda bulunduk. İnsanların çoğu ise tanımamakta ayak diretmektedirler. (17-İsra Suresi-89)

Bak iyice kavramaları için ayetleri nasıl türlü şekillerde açıklıyoruz. (6-Enam-65)

Bilgiyle uzun uzadıya, etraflıca açıkladığımız, inanan bir toplum için doğruya iletici ve rahmet olan bir Kitab’ı onlara getirdik. (7-Araf-52)

Bu bir kitaptır ki, Hakim ve Her şeyden Haberdar olan, ayetlerini hüküm ifade edici kılmış ve sonra detaylandırıp açıklamıştır. (11-Hud-1)

Peygamberimizin Hesap Günü Ümmetinden Şikâyetçi Olma Sebebi:

Ey Rabbim! Benim toplumum bu Kuran’ı terk ettiler. (25-Furkan-30)

Peygamberlerin Görevleri:

Peygamberimizin ve Hz. Adem’den itibaren gönderilen tüm peygamberlerin din adına görevleri dini tebliğ etmek yani Allah’ın mesajını insanlara ulaştırmaktır; bu mesaja müdahalede bulunmak, ilaveler ya da değişiklikler yapmak vazifeleri olmadığı gibi, Peygamberler’in böyle bir eylemi gerçekleştirdiği de düşünülemez. Peygamberlerin vazifesi sadece dini tebliğ etmektir. Bu ise yeterince şerefli bir görevdir.

Allah’a itaat edin, elçiye itaat edin, sakının. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin: bizim elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. (5-Maide-92)

Elçiye düşen, tebliğden başka bir şey değildir. Allah sizin açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. (5-Maide-99)

Ya onlara vaat ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana gösteririz yahut da seni vefat ettiririz. O halde tebliğ etmek sana, hesap sormak bize düşer. (13-Rad-40)

Elçilere düşen, açık bir tebliğden başkası değildir. (16-Nahl-35)

Yine de yüz çevirirlerse artık sana düşen, açık bir tebliğden başka şey değildir. (16-Nahl-82)

Eğer yalanlarsanız bilin ki, sizden önceki ümmetler de yalanlamıştı. Resule de düşen, açık bir tebliğden başka şey değildir. (29-Ankebut-18)

Yüz çevirirlerse, Biz seni onlar üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen, tebliğden başkası değildir. (42-Şura-48)

Kur’an ayetlerini incelediğinizde göreceğiniz gibi pek çok ayette Kuran’ın din adına yeterli olduğu, Kur’an’da geçen konuların ise detaylı ve açık anlaşılır bir biçimde ifade edildiği belirtilmektedir. Peygamberimiz hayattayken de vefatından sonraki ilk yıllarda da din adına sadece Kur’an kaynak olarak kabul edilmiştir.

Peygamberimiz üstün bir insandır ancak insan üstü bir varlık değildir. O da vahiy geldikçe Allah’ın emirlerini ve yasaklarını öğrenmiş ve Cebrail’in vasıtasıyla bu bilgileri özümsemiştir. Peygamberimiz’in ve etrafındaki samimi Müslümanlar’ın din adına anlatıp yaşadıkları Kur’an ayetlerinden başka bir şey değildi. Mevcut hadis kitaplarını inceleyen insaflı her kişi Kur’an’a, mantığa ve birbirine muhalif birçok hadis içeren bu kitapları dinin kaynağı olarak kabul etmenin Kur’an’a ve Peygamberimize iftira olduğunu anlayacaktır. Bunu anlamak için mutlaka şu bölümü okuyunuz: (Bakınız: Hadisler dinin kaynağı olabilir mi?)

Hadislerin dinin kaynağı olamayacağını, sadece içlerinde saçma ya da tutarsız olanlar var oldukları için değil; en temel olarak Kuran’a göre Kuran dinin tek kaynağı olduğu için savunuyoruz. Yukarıda alıntıladığımız ayetlerle bunu göstermeye çalıştık.

Hadislerle sadece Kuran’ın anlattığı dine ilaveler yapılmakla kalınmamış, Kuran’ın kimi hükümleri iptal edilmeye de (nesh edilmeye de) kalkınmıştır. (Bakınız: İslam’da Nasih Mensuh Var Mı?) Çarpıcı bir örnek vermek gerekirse Kuran’da zinanın cezası 100 celde (cilde vurulan sopa) olarak ifade edilmişken ve bunun uygulanması içinde zina eden kişileri en az dört kişinin görmesi gibi bir şart konulmuşken (yani bu günah ancak alenen işlenirse bu ceza uygulanabilir), uydurma hadislerle, zina eden evlilerin taşlanarak öldürülmesi gerektiği iddia edilmiştir, hatta bu hükmü doğru çıkarmak için kuran2daki bazı ayetleri bir keçi yediği için bu ayetlerin hükmünün ortadan kalktığı (nesh edildiği) ifade edilmiştir. (Bakınız: İslam’da Recm -Taşlayarak Öldürme- Cezası Var Mı?) Sonuçta uydurma hadislerle hem Kuran’la çelişkili, hem Kuran’a hakaret içeren, hem mantıksız, hem de bu sebeplerden dolayı Peygamberimiz’e karşı iftira olan birçok ifade yaygınlaştırılmıştır.

Ancak Peygamberimiz sosyal yaşam içinde veya devlet başkanlığı kişiliği ile mutlaka dünyevi bir takım kararlar almış ve sözler söylemiştir. Ancak bunlar içinde bulundukları dönem ile sınırlı kararlardır ve dini açıdan bir bağlayıcılığının olması söz konusu değildir.

Dini konularda aynı hatayı Yahudi ve Hıristiyanlar da yapmışlar ve kutsal kitaplarının yanına çeşitli hadis ve ilmihal kitaplarını da ilave etmişlerdir. Bu yolla uydurmacılık yayılarak meşru kılınmıştır. Ancak Allah’ın yardımı sayesinde Kur’an bozulmadan, değiştirilmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Bu yüzden Yahudi ve Hıristiyanların düştükleri hatalardan ders almak ve aynı hatalara düşmeden Kuran’ın yanına din adına başka bir kaynak koymamak gerekir. Peygamberimizin gerçek sünneti budur.

Dinin emir ve yasakları sadece Kur’an ayetlerindedir. Peygamberimiz bunları bildirmiş ve bunlara uymuştur. Yazının başında da dikkat çektiğimiz gibi bu konuda pek çok ayet bulunmaktadır.

Din sadece Kuran’dan öğrenilir ve bu yapılırken de daha önce kafalarda oluşmuş bulunan din adına tüm bilgiler bir kenara bırakılarak Kuran’a berrak bir zihin ile yaklaşılmalıdır. Aksi halde pek çok Müslüman kardeşimizin düşmüş olduğu hataya düşmek kaçınılmaz olacak ve kafamızda oluşturduğumuz ve din sandığımız bir takım bilgiler Kur’an’da geçmediği için bazıları Kuran’ı yetersiz sanacaktır.

Bazı ayetlerde “Peygambere (elçiye) uymak” ifade edilmektedir. Bu doğrudur, ancak Peygambere uymak Kuran’a uymak ile mümkündür. (Bakınız: Allah’a Ve Elçisine İtaat etmek Ne demektir?) Bazılarının göstermeye çalıştığı gibi dini güvenilir tek kaynak olarak Kuran’ı benimsemek Peygamber’e uymamak anlamını taşımaz. Aksine Peygamberimiz’e iftirilarla dolu bu sözlerin dinin kaynağı olamayacağını söylemek Peygamberimiz’i iftiralardan korumak demektir.

Din, Allah Peygamber ortak yapımı değildir. Din adına hükmü Allah gönderir peygamberleri de bu hükümlere uyar ve insanlara aktarırlar. Bu yeterince yüce bir vazifedir. Bunun dışında peygamberlik konumunu aşan yetkilerin Peygamberimiz’e iftira yolu ile isnat edilmesi büyük bir suçtur. Şayet çoğunluğu temsil eden geleneksel anlayış doğru olsaydı Peygamberimiz’in ahiretteki şikâyeti “Ümmetim bu Kuran’ı terkettiler” (25 Furkan Suresi 30) şeklinde olmaz; “Ümmetim sözlerimi (hadislerimi) terk etti” şeklinde olurdu.

Bizim ya da din adına sadece Kuran’ı kaynak kabul eden kişilerin Peygamberimizi önemsiz görme gibi bir düşünceleri olması mümkün değildir. Bu mümine yakışmaz. Ancak bizim tüm derdimiz Peygamberimiz üzerinden ortaya atılmış olan uydurmalardan dinimizi kurtarmak ve din adına sadece Kuran’a uymaktır. Peygamber’e gösterilecek en büyük saygı ve sevgi, ondan bize miras kalan Allah’ın kelamı Kuran’ı takip etmektir. İşte o zaman gerçek anlamda dini yalnız Allah’a özgü kılar ve Peygamberimiz’in gerçek yolunu takip etmiş oluruz

Neden Dinin Tek Kaynağı Kur’an’dır? | Dini Cevaplar
 
  • Beğen
Tepkiler: DenizKızı

NoktA

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
21 Mar 2017
4,508
442
Karaton' Alıntı:
Dini konularda yapılan tartışmaları takip ettiğimizde çoğu zaman dikkate alınmayan önemli bir hususun göz ardı edildiğini görmekteyiz. Bu husus yöntem sorunudur. Neden din adına farklı doğruların iddia edildiği şeklindeki bir soruya verilecek en temel cevap; din adına hüküm çıkartırken farklı yöntem ve yolların izlendiği olacaktır. İşte tam da bu noktada çok önemli bir soru çıkıyor karşımıza: Dinin kaynağı nedir?
Şari şeriat koyan Allah'tır.

Karaton' Alıntı:
Din adına tek hüküm sahibinin yalnız Allah olduğu, Allah’ın dininin Kur’an’ın indirilmesinin tamamlanmasıyla tamamlandığı, Allah’ın sözünden başka söz arayanların kınandığı, Peygamberimizin görevinin Allah’ın ayetlerini tebliğ etmek olduğu, Kur’an’ın detaylandırılmış ve apaçık bir kitap olduğu, hesap günü herkesin kitaptan sorumlu tutulacağı gibi ifadeler birçok ayette yer alır.
Ramazandaki programlarda Kuran'ın kendi kendini tefsir ettiğini öğrenmiştim. Kuran'la bağımızı artırdıkça bizlerde öğreneceğiz inş :)

Karaton' Alıntı:
Geleneksel anlayış ise Kur’an’ın ortaya koymuş olduğu din anlayışının çok dışında, din adına Kur’an’ı yetersiz kabul eden ve dinin tam anlamıyla anlaşılıp açıklanması için Kur’an’ın yanında Peygamberimiz’e ait olduğu iddia edilen ve sayısı milyonları bulan hadis rivayetlerinden ayıklanarak sahih olarak kabul edilen hadisler, bu hadisleri kendi kabul ve anlayışları ile seçen mezhep imamları ve onların ortaya koymuş oldukları din anlayışı ve yorumlarının Allah’ın vahyinin üzerine çıkarırcasına dinin kendisi haline getirilmesidir.
Keşke bu kadar karmaşık hale gelmeseydi.

Karaton' Alıntı:
Din, Allah Peygamber ortak yapımı değildir. Din adına hükmü Allah gönderir peygamberleri de bu hükümlere uyar ve insanlara aktarırlar. Bu yeterince yüce bir vazifedir. Bunun dışında peygamberlik konumunu aşan yetkilerin Peygamberimiz’e iftira yolu ile isnat edilmesi büyük bir suçtur. Şayet çoğunluğu temsil eden geleneksel anlayış doğru olsaydı Peygamberimiz’in ahiretteki şikâyeti “Ümmetim bu Kuran’ı terkettiler” (25 Furkan Suresi 30) şeklinde olmaz; “Ümmetim sözlerimi (hadislerimi) terk etti” şeklinde olurdu.

Bizim ya da din adına sadece Kuran’ı kaynak kabul eden kişilerin Peygamberimizi önemsiz görme gibi bir düşünceleri olması mümkün değildir. Bu mümine yakışmaz. Ancak bizim tüm derdimiz Peygamberimiz üzerinden ortaya atılmış olan uydurmalardan dinimizi kurtarmak
Allah bize en doğruyu buldursun en doğruyu yaşatsın inş.

Allah razı olsun Karaton.
 

Ali

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
15 Eyl 2017
3,915
4,516
Neden Dinin Tek Kaynağı Kur'an dır?
Bunu kim yazmis ve oda delilleri bire indirmek istemis veya söyle diyeyim tek delil olsun ve sadece bununla yetinilsin diye bunuda savunur gibi konu basligi Kur´an-i Kerim ilk delil olsa diger leri de buna dayaniyor ve bundan cikip geliyorlar ve bu bir vakia iken nasil inkar olunur ve görmemezlikten gelinebilir?. Tamam tek delil ise her seyi ondan cikarip getirin ve bizede bilgi verin ve ondan her sey hakkinda bilgi bir yana ve her sey hakkinda o detayli bilgi de güne diger delillere insanlar basvurmak zorunda kaliyor malesef. Bir kisi bir misal olarak derse tek Kur´an-i kerim yeter bana iyi o zaman her seyi ondan bulup cikarsin ve sadece ondandaki meselelerle yetinecek olursa dini yasamasida surun olur ve bu adeta iki kere ikinin dört ettigi gibidir.
 

Qasem

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
18 Şub 2017
3,777
487
Bunu kim yazmis ve oda delilleri bire indirmek istemis veya söyle diyeyim tek delil olsun ve sadece bununla yetinilsin diye bunuda savunur gibi konu basligi Kur´an-i Kerim ilk delil olsa diger leri de buna dayaniyor ve bundan cikip geliyorlar ve bu bir vakia iken nasil inkar olunur ve görmemezlikten gelinebilir?. Tamam tek delil ise her seyi ondan cikarip getirin ve bizede bilgi verin ve ondan her sey hakkinda bilgi bir yana ve her sey hakkinda o detayli bilgi de güne diger delillere insanlar basvurmak zorunda kaliyor malesef. Bir kisi bir misal olarak derse tek Kur´an-i kerim yeter bana iyi o zaman her seyi ondan bulup cikarsin ve sadece ondandaki meselelerle yetinecek olursa dini yasamasida surun olur ve bu adeta iki kere ikinin dört ettigi gibidir.
Bir soru sorabilirmiyim?

Dinin kurucusu Allah mıdır, yoksa Allah ve peygamber ortaklaşa mı kurdular abim?

Sevgi Platformu / Qasem
 

Ali

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
15 Eyl 2017
3,915
4,516
Bir soru sorabilirmiyim?

Dinin kurucusu Allah mıdır,yoksa Allah ve peygamber ortaklaşa mı kurdular abim?

Sevgi Platformu / Qasem
Abim bu soru mu yanlis bir soru maksad isi böyle yukusa mi sürmek benide böyle bir soru ile mi sIKIstiracaksin?. Bunun cevabini sende biliyorsun ve peki bildigin seyi ne icin sorarsin veyahut neye bina en maksad nedir. Benim yazima böyle soru ile mi geliyorsun bunu benden o baskalarida der ve bizim aklimiza veyahut sadece felsemizde degildir. Bu nu kabul etmek icin ne derler Allahu teala ile ve peygamber s.a.v i arasini acmak diye ve bunu alip oldugu gibi kabul edersem diger üc delilide inkar etmem gerekir aklen ve o mantikende sizler galiba bu düsüncedesiniz mi?.
 

Qasem

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
18 Şub 2017
3,777
487
Abim bu soru mu yanlis bir soru maksad isi böyle yukusa mi sürmek benide böyle bir soru ile mi sIKIstiracaksin?. Bunun cevabini sende biliyorsun ve peki bildigin seyi ne icin sorarsin veyahut neye bina en maksad nedir. Benim yazima böyle soru ile mi geliyorsun bunu benden o baskalarida der ve bizim aklimiza veyahut sadece felsemizde degildir. Bu nu kabul etmek icin ne derler Allahu teala ile ve peygamber s.a.v i arasini acmak diye ve bunu alip oldugu gibi kabul edersem diger üc delilide inkar etmem gerekir aklen ve o mantikende sizler galiba bu düsüncedesiniz mi?.
Ali abem çok açık ve net bir soru sordum.
Cevabını merak ettiğim için sordum.
Srnin inandığın dinin kurucusu kimdir?

Sevgi Platformu / Qasem
 

Ali

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
15 Eyl 2017
3,915
4,516
@Qasem Dinin kurucusu Allah mıdır,yoksa Allah ve peygamber ortaklaşa mı kurdular abim?

Bu bir bilenen sey yüce yaratandir tek ve onun hic bir seyde ortagi o bir serik kabul etmez.

Baktim yazi da kur´aniyuncular diye denilen kimseler oldugu yerden alinmis ve yazinin altina ismi bile yazilmamis ve bir misal olarak ateis veya buna benzer baska sitede olsa yazinin altina isim yazilabiliyor.

Buyur verdim istedigin o cevabi mesele tamam oldu mu bunu kabul etmek diger üc delil i inkar etmek mi olur? ve bende bir soru soruyorum Qasem abim.

Türkiyede eskisi gibi alim yok denecek kadar azilmis bizim yeni muctehidler de dem vurup durur.

ilk önce hadis e saldir ki sünnet denilen o seyi yok edesin ve bu arada o 2 iki delil de gider iyi her seyide alin o kur´an-i kerim den hal edin o zaman.

Sünnet gittikten sonra icma ummet ve kiyas-i fukaha da gider kisascasi bundan bir ibarettir.

Edille-i erba i niye bire indirmek isterler bir cok kisi hadis düsmani olmus ve bu kimseler hadis-i serifler ortadan kaldirmak icin ugrasip durur ve efendim buhari de bazi veyahut azda olsa hadis var sakat böyle seyi kabul etmek mümkün degil yok bilmem ne laf karabaligi yapip dururlar hangisi muhaddis de hele ilkönce bir ulema sinifina dahil olsun da sonra demesi baska olur.

Simdi her sey bir yana bizler ibadet ediyoruz veyahut dinimizi yasiyoruz ve peki bizler her seyi o kur´an-i kerim den mi aldik baska ifade ile ona göre mi sadece yasiyoruz?.
 

Qasem

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
18 Şub 2017
3,777
487
Ben sana diğerlerini sormadım abim.
Dinin kurucusunu merak ettim.

Bir soru daha.
Hadislerin toplanma sürecini biliyormusun?

Bende bloglarımda yada yazılarımda isim kullanmıyorum.
Bu uydurma olduğunu göstermez.
Kimin değil ne yazdığına bakmak lazım evvela...
Sevgi Platformu / Qasem
 

Ali

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
15 Eyl 2017
3,915
4,516
Ben sana diğerlerini sormadım abim.
Dinin kurucusunu merak ettim.

Bir soru daha.
Hadislerin toplanma sürecini biliyormusun?

Bende bloglarımda yada yazılarımda isim kullanmıyorum.
Bu uydurma olduğunu göstermez.
Kimin değil ne yazdığına bakmak lazım evvela...
Sevgi Platformu / Qasem
Resulullah (s.a.v.) in vefatindan cok sonra diyebilirim suanda aklimda olan bu kisacasi.
 

Qasem

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
18 Şub 2017
3,777
487
Resulullah (s.a.v.) in vefatindan cok sonra diyebilirim suanda aklimda olan bu kisacasi.
Peygamber hayattayken hadis yazılmasını yasakladı.
4 halife dönemindede yasaktı... Emeviletin son dönemlerine kadarda yasaktı...
Taki ömer bin abdulaziz dönemine kadar...
Ömer bin abdulaziz Buhariyi hafis toplamakla görevlendirir...

Yani peygamberden yaklaşık 200 yıl sonra, kulaktan kulağa duyulan peygamberin söylediği iddia edilen sözleri topladı.

Bunuda Zalim ve Irkçı Emevi devleti adına yapıyor...

Bilgisayarına sakladığın bir dosyayı 20 yıl sonra arasan bulabilirmisin?

Ben fotografik bir hafızaya sahibim Ali abem...
Gördüğümü okuduğumu asla unutmam... Senin bir olaya bakıp saatlerce kamerada izlediğini ben hayalimde canlandırma yöntemiyle 2 dakikada hal ederim. Buna rağmen ben 20 yıl sonra o dosyayı bulamazdım.
Hafıza nekadar güçlü olursa olsun yanılır. Kulaktan kulağa söz değişir gider...

Sahih Sunneti bunun dışında tutuyorum...

Peki Buhari hadisleri topladığı dönemde hadis tahlil ve tedkik yöntemleri var mı? Hayır...
O çok sonraları ortaya çıkan bir durum.
Buharinşn kaynakları ve hadis toplama yöntemi zaten başlu başına bir sorun...

Diyeceğim şuki..

Dinin kurucusu Allah...
Temel kaynak vahy...

Bunda mutabığız değil mi?

Temel kaynağı anlamak için baş vurduğun yöntem yada deliller beni ilgilendirmez...
Bunu bana dayatamazssında...
Hangi kaynağı kullanacağım benim sorunum...

Şu halde dini Allah koyuyorsa, Ve Allahın deyimiyle onun dini Kuran ise ozaman Peygamber dahil kimse Allahın koyduğu hükmü değiştirme hakkına sahip değildir... Allah bir konuda hüküm koymuşsa mümin kadın ve erkeklere ona itaat etmek düşer değil mi?

Bu peygamberi yada sunneti inkarmıdır?
Peygamber ve arkadaşlarının mucadelesini inkarmıdır?

Allah kendi diyor peygamber için usvetul hasene...

Allah kuran için mubindir diyor...
Açık anlaşılır ve net diyor...

Allah yalan mı söylüyor haşa abim...?

Biz Allah dedikçe sen habire kıyas, icma, hadis diyorsun...
Kitapla bunlarımı kıyaslıyorsun abim?

Kurancı diye tabir ettiğin insanlar başta brn vr arkadaşlarım olmak üzere senin dediğin anlamda bir anlayışı bilmiyorlar. Bizi tanımadan gakkımızda fikir sahibi olmuşsunuz. Önce bilgi sahibi olun hakkımızda abem...

Biz diyoruz ki :
Kuran temel ilkedir...
Hareket ilke üzerinden gelişir...
Harekete en muazzam örnek Peygamber ve arkadaşlarıdır...

İlken Vahy olsun, onu anlamak için istersen teyzemin oğlunu kaynak kabul et beni ilgilendirmez abim.
Vahy ile çelişme kay ak olarak kimi aldığınlada ilgilenmiyorum.

Allah bir konuda hüküm vermişse o arı ve duru dini değiştiren bu çabaya girişen peygamber bile olsa kabul edilemez...

Sevgi Platformu / Qasem